+ü+½+¥+«+í+¡+ñ+¦+»+¦

This is a forum for off topic discussions, including testing if you are unsure how to post.

Moderator: pothos moderators

Post Reply
Apostolis

+ü+½+¥+«+í+¡+ñ+¦+»+¦

Post by Apostolis »

+Å +ñ' +ü+½+¥+«+í+¡+ñ+¦+»+¦ +¥+«+¦ +¦+º+¦ +ü+¦+¬+¦+»+¦ +¬+í+¬ +¦+º+¦ +»+¬+¬+»+¦+¼+¥+¡+º+¦ +»+½+ƒ+ú+»+¦ +ñ+Ñ+ƒ+¡ +¦+£+¦+º+¦ +¼+Ñ+¿+Ñ+¬+¦+¦+P+¬+Ñ+¬, [] +¦+» +ñ' +Ñ+¦+++¼+Ñ+¡+»+¡ +£+ñ+º+½+»+¡ +P+¡... (+ü+¬+¦+++ƒ+¡+º+¦, +è+í+¦+£ +è+¦+º+¦+¬+¦+++¡+¦+»+¦)Ho d' Alexandros exo tes Arktou kai tes oikoumenes oligou dein pases metheistekei, [] to d' esomenon adelon en... (Aischines, Kata Ktesiphontos)
Post Reply